سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی نصر اصفهانی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
امید بهارستان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
وحید مرادی پا امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی ازشاخه های اصلی کارافرینی کارآفرینی درسازمان است که بدون شک سهم چشمگیری درتوفیق و تعالی سازمان ها دارد بسیاری ازسیاست ها سازمان ها که برای توسعه کارافرینی تدوین میگردد با فن آوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط است ازسوی دیگر از دید دانشمندان علوم اجتماعی کارافرینی فرایندی است که درشبکه متغیر ازروابط اجتماعی واقع شده است ازاین رو هدف این مقاله بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه اجتماعی برروی گرایش به کارآفرینی سازمانی است تحقیق حاضر ازلحاظ هدف ازنوع کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی پیمایشی است جامعه آماری پژوهش شامل ۳۲۶نفر ازکارکنان شرکت البرز دارو بودند نمونه آماری این پژوهش ۱۰۳ نفر بودند که بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند جهت گردآوری داده ها ازابزار پرسشنامه استفاده شده است که پایایی آنها ازطریق ازمون الفای کرونباخ و روایی آن توسط اساتید دانشگاهی تایید گشته است.