سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

تنش خشکی از مهمترین عامل کاهش معنی دار عملکرد گیاهان زراعی و دارویی به شمار میروند. استفاده از مواد تنظیم کننده رشد گیاهی همچون براسینوا ت سروئید ها راهکار عملی برای کاهش این خسارات است. براسینواستروئیدها ترکیبات استروئیدی گیاهی با فعالیت گسترده بیولوژیکی هستند که توانایی افزایش عملکرد گیاهان را از طریق تغییرات متابولیسمی گیاه و حفاظت آنها در برابر تنش های محیطی را دارند . در یک پژوهش گلخانه ای در مرکز فنی و حرفه ای شهرستان ارسنجان، تاثیر سه سطح آبیاری در ظرفیت زراعی (FC) و تنش ملایم (FC2/3 ) و تنش شدید (FC1/3) و چهار غلظت ماده تنظیم کننده رشد گیاهی ۲۸ -هموبراسینولید، صفر (۱۰ به توان ۱۰- M ) و (۱۰ به توان ۸- M ) و (۱۰ به توان ۶- M ) مولار بر برخی صفات گیاه دارویی مرزه رقم بختیاریکا مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که کاهش آبیاری تاثیر معنی داری در کاهش پارامتر های رشد شامل وزن خشک و طول ریشه، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعی، ارتفاع گیاه، عملکرد کل اندام هوایی و عملکرد اسانس داشت که. استفاده از غلظت (۱۰ به توان ۸- مولار) ۲۸-هموبراسینولید موجب افزایش معنی دار وزن خشک ریشه، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعی، ارتفاع گیاه، عملکرد کل و عملکرد اسانس شد. درصد اسانس با کاهش آبیاری، افزایش معنی داری را در سطح ۱% نشان داد بطوری که درصد اسانس از ۳۶ . % در تیمار آبیاری کامل ، به ۸۷ .% در تنش شدید و استفاده از (۱۰ به توان ۸- مولار) هورمون ثبت گردید. عملکرد اسانس در سطح ۵% تحت تاثیر آبیاری و کاربرد هورمون قرار گرفت و بیشترین عملکرد اسانس مربوط به آبیاری کامل و استفاده از (۱۰ به توان ۸- مولار) ۲۸- هموبراسینولید و با مقدار ۲۹/۳۲ کلیوگرم در هکتار بدست آمد. در این رابطه استفاده از این سطح هورمون در آبیاری کامل، تنش ملایم و شدید بترتیب باعث افزایش معنی دار ۵۹ و ۳۰ و ۲۴ درصدی عملکرد اسانس نسبت به گیاهان شاهد گردید. بطور کلی ن ای تج حاصل از آزمایش نشان میدهد که استفاده از ۲۸ -هموبراسینولید از طریق تحریک افزایش پارامترهای رشد و عملکرد ماده آبی می باشد.