سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیما قره داغی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
مهدی مکاری – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
شیرین ملکانی – دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

ترکیب COQ10 نقش کلیدی در تولید انرژی میتوکندریایی بازی می کند و تقریبا تمامی سلولهای بدن انسان توانایی ساخت آن را دارند و می تواند به عنوان از بین برنده رادیکال آزاد یا یک آنتی اکسیدان که دارای قدرت شکننده زنجیره است عمل کند. ثابتشده است که مصرف CoQ10 می تواند موجب افزایش اقتصاد تمرین و حداکثر اکسیژن مصرفی ورزشکاران شود. فعالیت شدید سطح CoQ10 خون را کاهش می دهد ولی این مورد که چطور بدن انسان سالم در مقابل فعالیت بدنی با مصرف CoQ10 پاسخ می دهد در نتیجه گیریهای پژوهشگران دچار تناقض است. ۱۴ بازیکن فوتسال در سطح مسابقات دانشگاهی قهرمانی کشور با میانگین سنی ۱/۶۹±۲۱/۴۲ سال و وزن ۵/۱ ±۶۴/۵ کیلوگرم انتخاب شدند. افراد مورد بررسی به طور تصادفی به دو گروه مصرف کننده مکمل (۸ نفر) و دارونما(۶ نفر) تقسیم شدند. هر دو گروه هفته ای ۴ جلسه ۹۰ دقیقه ای تمرین کردند و تمامی شرایط برای آنها یکسان بود. آزمودنی ها به مدت ۴ هفته هر روز ۳۰۰ میلی گرم مکمل CoQ10 یا دارونما مصرف کردند. بر اساس یافته های این پژوهش تغییرات وزن بدن و درصد چربی بدن بازیکنان در پایان چهار هفته مصرف مکمل تغییرات معنی داری نکرد (P>0/05)، اما تغییرات حداکثر اکسیژن مصرفی، زمان رسیدن به واماندگی و عملکرد کلی بازیکنانی که مکمل مصرفکرده بودند در مقابل بازیکنانی که از دارونما استفاده کرده بودند معنی دار بود. توان هوازی گروه مکمل افزایش معنی داری داشت و این در حالی بود که در گروه دارونما این افزایش قابل توجه نبود. زمان فعالیت تا واماندگی ، در گروه مکمل برخلاف گروه دارونما به طور معنی داری افزایش داشت، همچنین عملکرد گروه مکمل با توجه به نتایج آزمون هاف افزایش معنی داری داشت واین معنی داری در مورد گروه دارونما صادق نبود. در نتیجه مصرف یک ماه مکمل CoQ10 احتمالا می تواند موجب افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی، زمان رسیدن به خستگی و عملکرد بازیکنان فوتسال دانشگاهی شود که در این صورت احتمالا کسانی که به مصرف این مکمل روی می آورند می توانند در شرایط مسابقه عملکرد خود را بهبود بخشند.