سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جمال الدین کبوتری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
فخریه حمیدیان پور – استادیار مدیریت بازرگانی
عامر دهقان نجم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
آرش رضازاده –

چکیده:

یکی از وظایف مدیریت و بخش های ستادی به منظور بهره برداری صحیح از منابع نفت و گاز در جهت تحقق اهداف وزارت نفت، آموزش کارکنان در کلیه سطوح سازمانی و ترویج نظام مشارکت و بهبود مستمر عملکرد سازمان مبتنی برنظام مدیریت یکپارچه می باشد . پژوهش حاضر در راین راستا و نتیجه تحقیق میدانی است که با هدف بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و فرهنگ سازمان و تأثیر هماهنگی بین این دو متغیر بر عملکرد سازمان شرکت نفت گچساران صورتگرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش به دست آوردن داده ها از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر نوع داده های گردآوری شده که به وسیله پرسشنامه به دست آمده اند، از نوع کمی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شرکت نفت گچساران به تعداد ۰۲۱ نفر می باشد. به دلیل محدود بودن تعداد افرادجامعه آماری بدون نمونه گیری در میان تمام اعضای جامعه پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد ۸۹ پرسشنامه به طور کامل تکمیل گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که دو متغیر یادگیری سازمانی و فرهنگ سازمان با هم رابطه مستقیمداشته و اثر تعاملی آنها بر هم، روی عملکرد سازمان اثر می گذارد، به طوری که اگر این دو متغیر در جهت مثبت باهماهنگی بالا در سازمانی برقرار باشند، موجب بهبود عملکرد سازمان میشوند. مدل مفهومی ارائه شده در تحقیق که از بررسی و مطالعه مدل سیستمی سازمان یادگیرنده، ابعاد طرح سازمان و همچنینارزیابی عملکرد سازمان با روش کارت امتیازدهی متوازن تهیه گردیده است، تاییدکننده رابطه های مطرح شده در هدف مقاله می باشد