سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهیلا محمدی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین ایران
سعید صحت – دانشیاردانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی ایران

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق بررسی تاثیر یادگیری سازمانی و فناوری اطلاعات برکارافرینی سازمانی می باشد تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گرداوری اطلاعات پیمایشی می باشد جامعه اماری شامل کلیه کارکنان بیمه های خصوصی کرج می باشد با توجه به اینکه تعداد ۲۳ شرکت بیمه خصوصی درکرج مشغول به فعالیت می باشند ازهرکدام ازشرکت ها نمونه گیری میشود و ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده میشود برای نمونه گیری ازروش نمونه گیری تصادفی دردسترس استفاده گردید حجم نمونه بااستفاده ازفرمول کوکران بدست آمد و تعداد ۲۶۰نفر ازمشتریان به عنوان نمونه اماری درنظر گرفته شدند ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه بوده که ازپرسشنامه استاندارد ساجتوس و همکاران ۲۰۱۵ استفاده گردید داده های جمع اوری شده از پرسشنامه ها بااستفاده ازتکنیک معادلات ساختاری موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت برای تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزارهای SPSS19 ٚ LISREL8/80 استفاده گردید نتایج حاصل ازبررسی فرضیات تقحیق نشان داد که متغیرهای یادگیری سازمانی و فناوری اطلاعات برکارافرینی سازمانی تاثیر دارند