سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن رحیمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسانرضوی
علی کاخکی –

چکیده:

خربزه از محصولات با ارزش کشاورزی است این محصول دارای آفات متنوعی است مهمترین و خسارتزاترین آفات آن دراستان خراسان رضوی شامل: مگس خربزه، مگس جالیز، سرخرطومی جالیز و کنه دو نقطه ای می باشد به منظور کاهش مصرف سموم شیمیایی در مزارع خربزه و توسعه روشهای غیر شیمیایی گیاه ان خیارچمبر (Cucumis sativus var. sp) و طالبی سمسوری Cucumis melo var reticolata به عنوان گیاهان تله برای برخی از این آفات انتخاب گردید این بررسی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار نسبت های مختلف بوته های خربزه با گیاهان تله مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج ارزیابی تیمارهای مختلف طی دو سال نشان داد گیاهان تله توانسته خسارات مجموع آفات مهم خربزه را بطور کلی با توجه به نوع گیاه تله و تعداد آن در کرتهای آزمایشی حداکثر ۳۰/۴۴ و حداقل ۱/۸ درصدنسبت به شاهد کاهش دهد.مگس خربزه را حداکثر ۱۷/۶ وحداقل ۱/۶ درصد مگس جالیز را حداکثر ۱۱/۵ و حداقل ۰/۲ درصد و سرخرطومی جالیز را حداکثر ۸/۶ وحداقل ۳/۹ درصد.