سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زرنگار اخوان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مریم وراوی پور – گروه آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی واحد ابوریحان دانشگاه تهران
سامان کلالی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

تامین فسفر مورد نیاز گیاهان از دو طریق استفاده از کودهای شیمیایی و بیولژیک امکانپذیر است. مقدار زیادی از فسفر موجود در کودهای شیمیایی بعد از ورود به خاک نامحلول شده و از دسترس گیاهان خارج میشود. ورود کودهای شیمیایی مصرفی در کشاورزی به آبهای زیرزمینی، باعث ایجاد معضلات زیست محیطی میشود. ریزجاندارانی به نام اکسید کنندههای گوگرد شکل نامحلول فسفر خاک را به شکل محلول تبدیل میکنند. به منظور بررسی تاثیر گوگرد و مایهتلقیح باکتری تیوباسیلوس بر کاهش pH و افزایش قابلیت جذب فسفر آزمایشی گلخانهای در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد کرج واقع در ماهدشت بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۱۵ تیمار شامل ۵ سطح گوگرد عنصری (kg/ha 1000 ،۸۰۰ ،۶۰۰ ،۴۰۰ ) و سه سطح تیوباسیلوس (بدون مایهتلقیح، ۵ و ۱۰ گرم مایهتلقیح، با جمعیت ۱۰۷ باکتری در گرم مایهتلقیح) با سه تکرار در سال ۸۸- ۸۹ به اجرا درآمد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کلیه منابع تغییرات بر قابلیت جذب فسفر و کاهش pH در سطح ۱% معنیدار بود. متوسط فسفر قابل جذب در تیمارهای بدون تلقیح ppm21 بوده در حالیکه این مقدار در تیمارهای تلقیح شده ppm 26/48 بوده و اثر متقابل گوگرد و باکتری، فسفر قابل جذب را در مقایسه با حداقل مقدار کود، ۱۶۵ % افزایش داد وpH خاک در مقایسه با خاک کشت نشده ۱/۰۵ واحد کاهش یافت. افزایش جذب فسفر توسط گیاه هم معنی دار بود، وزن خشک گیاه نیز افزایش یافت ولی از نظر آماری معنیدار نبود.