سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زرنگار اخوان – دانشجوی کارشناسی ارشد،
علیرضا فلاح – معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کرج
شکوفه رضایی عمرآبادی – هیئت علمی و بورسیه دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

جهت بررسی تامین عناصر کم مصرف مورد نیاز گیاه کلزا با استفاده از کود بیولوژیک، آزمایشی در مزرعه تحقیقات ی دانشگاه آزاد کرج واقع در ماهدشت بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۵ تیمار شامل ۵ سطح گوگرد عنصری ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ kg/ha و ۳ سطح تیوباسیلوس (بدون مایه تلقیح، ۵ و ۱۰ گرم مایه تلقیح، با جمعیت ۱۰۷ باکتری در گرم مایه تلقیح) با سه تکرار در سال ۸۸ -۸۹ به اجرا در آمد تا در اثر اکسایش گوگرد در حضور باکتری اکسید کننده گوگرد و کاهشpH خاک ، عناصر میکرو به شکل قابل جذب در آمده و مقدار عناصر جذب شده در تیمارها با یکدیگر مقایسه شود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارها ازنظر غلظت آهن، روی، مس و منگنز تفاوت معنی داری در سطح ۱% وجود داشت. اثر متقابل گوگرد و باکتریتیوباسیلوس در جذب عناصر آهن، روی و مس در سطح ۱% و جذب منگنز در سطح ۵% معنی دار بود متوسط غلظت آهن، روی، مس و منگنز در تیمارهای بدون تلقیح به ترتیب ۷۵۴/۵ ، ۲۳ ، ۲۲/۲۳ و ۱۲۲/۳ میلی گرم در کیلوگرم بوده در حالیکه این مقدار در تیمارهای تلقیح شده به ترتیب ۹۱۸/۴ و ۳۱/۸ ۲۹ ، ۱۳۴/۷۵ میلیگرم در کیلوگرم بودند و به ترتیب ۱/۵ ، ۲ ، ۲ و ۰/۵۷ برابر افزایش عملکرد نشان دادند.