سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زرنگار اخوان – دانشجوی کارشناسی ارشد،
علیرضا فلاح – معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کرج
شکوفه رضایی عمرآبادی – هیئت علمی و بورسیه دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

جهت بررسی تامین فسقر مورد نیاز گیاه کلزا با استفاده از کود بیولوژیک، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد کرج واقع در ماهدشت بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۵ تیمار شامل ۵ سطح گوگرد عنصری ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰ ، ۱۰۰۰ kg/ha و ۳ سطح تیوباسیلوس (بدون مایه تلقیح، ۵ و ۱۰ گرم مایه تلقیح، با جمعیت ۱۰۷ باکتری در گرم مایه تلقیح) با سه تکرار در سال ۸۸-۸۹ به اجرا در آمد تا در اثر اکسایش گوگرد در حضور باکتری اکسید کننده گوگرد و کاهشpH خاک ، فسفر خاک به شکل قابل جذب در آمده و مقدار فسفرجذب شده در تیمارها با یکدیگر مقایسه شود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده باکتری در سطح ۵% و اثر ساده گوگرد در سطح ۱% و اثر متقابل گوگرد و تیوباسیلوس در غلظت فسفر در سطح ۵% معنی دار بود. وزن ماده خشک تحت اثر ساده باکتری در سطح ۱% و تحت اثر ساده گوگرد در سطح ۵% معنی دار شد ولی اثر متقابل باکتری و گوگرد معنی دار نگردید. ارتفاع بوته ها تحت اثر ساده باکتری در سطخ ۵% و تح ت اثر ساده گوگرد در سطح ۱% معنی دار شد و اثر متقابل باکتری و گوگرد معنی دار نشد.متوسط عملکرد ماده خشک و ارتفاع بو ت ه و فسفر جذب شده در تیمارهای بدون تلقیح به ترتیب ۴۸/۲۷ گرم در گلدان، ۴۰/۲۰ سانتی متر و ۰/۱۴۴۷ درصد بوده درحالیکه این مقدار در تیمارهای تلقیح شده به ترتیب ۶۱ گرم در گلدان، ۵۱ سانتیمتر و ۰/۱۵۲۹ درصد بودند در اثر اعمال تیمارها، عملکرد وزن ماده خشک ۵۴ % و ارتفاع بوته ۱۳۰ % افزایش یافت ولی معنی دار نبود. غلظت فسفر%۴۹ افزایش عملکرد نشان داد