سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عاطفه گلرنگ –

چکیده:

گسل قطر-کازرون در منطقه تاثیرات زیادی را در مورفوتکتونیک منطقه ایجاد نموده. منطقه مورد مطالعه در این مطالعه تاقدیس سربالش در جنوب غربی شهر کازرون است که در زون ساختاری کمربند زاگرس چین خورده ی ساده قرار دارد. محور این تاقدیس در قسمت شمال غربی از روند عمومی زاگرس (NW-SE) تبعیت نمی کند و دارای روند شمالی – جنوبی می باشد؛ علت این تغییر روند تاثیر گسل راستالغز قطر – کازرون بر منطقه می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تغییر فعالیت تکتونیکی در قسمتهای مختلف تاقدیس پس از چرخش میباشد. شاخص های مورفومتری Vf و Smf به وسیله ی نرم افزار GIS محاسبه گردید. تفسیر نتایج حاصله از این شاخص ها نشان می دهد که یال شمال شرقی این تاقدیس دارای پیشانی های کوهستانی فعال تری نسبت به یال جنوب غربی آن است.