سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جلال شیری – کارشناس ارشد آب و خاک دانشجوی دکتری تخصصی ابیاری و زهکشی دانشگاه تبریز
امیرحسین ناظمی – دانشیار گروه مهندسی آبدانشگاه تبریز

چکیده:

پوشش های زهکشی به منظور بهبود عملکرد زهکش ها به کار گرفته می شود این مواد دارای وظایف مختلفی می باشند که ا زان جمله می توان به نقش فیلتری و نقش هیدرولیکی آنها اشاره نمود که خاصیت اول سبب جلوگیری از هجوم ذرات ریز خاک به داخل زهکش گردیده و خاصیت دوم نیز کاهش مقاومت ورودی را در برخواهد داشت پوششهایی با ضخامت ۵ میلی متر کههدایت هیدرولیکی آنها در حدود ۱۰ برابر هدایت هیدرولیکی خاک اطراف باشد موجب کاهش چشمگیر مقاومت ورودی زهکش می شوند در تحقیق حاضر مقادیر مربوط به حدود بالایی و پایینی شعاع موثر زهکش با استفاده از معادلات ریاضی مربوطه محاسبه گردیده و میزان تغییرات مقادیر یاد شده نسبت به تغییراتضخامت پوشش در دو حالت مختلف گرفتگی مواد پوششی ۲۰% و ۵۰% مورد بررسی قرارگرفت. محاسبات نشان داد که افزایش ضخامت پوشش سبب کاهش اثرات منفی ناشی از گرفتگی زهکشی شده و لذا هرچه مقدار ضخامت پوشش افزایش یابد مقدار حدود بالایی و پایینی شعاع موثر زهکش نیز رو به افزایش می گذارد.