سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حسن فراهانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
رضا شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
هادی غفاری – استاد یار و عضو هیئت علمی

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی برعملکرد شرکت های کوچک ومتوسط می باشد و به آزمون سه فرضیه می پردازد. قابل ذکر است که، پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، از جمله تحقیقات علّی است؛ و به لحاظ اجرا، پیمایشی و از نظرهدف، کاربردی بوده و از مدل یابی معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین اجزای مدل بهره برده است؛ جامعه آماری در این تحقیق، مشتمل بر مدیران و کارشناسان فروش شرکت های کوچک و متوسط استان مرکزی در سال ۰۹ می باشند. برای رسیدن به اهداف تحقیق، تعداد ۲۵۹ پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان فروش شرکت های کوچک و متوسط استان مرکزی توزیع گردید که از این مقدار تعداد ۲۲۰ پرسشنامه آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق شرکت تمامی فرضیات مورد تایید قرارگرفت. نتایج حاصل از پژوهش گویای این مساله است که گرایش به کارآفرینی نقش مهمی در ارتقای عملکرد شرکتها دارد، یعنی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم؛ از طریق اثر گذاری بر بهره برداری از اطلاعات بر عملکرد شرکت ها تاثیرگذار است