سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمود شبگومنصف – دانشجو آموخته دکتری مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

چکیده:

صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش های اقتصادی است که، توسعه اقتصاد کشور تا حد زیادی بهعملکرد آنها بستگی داشته و آنها در این زمینه نقش اساسی دارند. بانک ها به عنوان واسطه منابع پولی درکنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می شوند.این تحقیق با توجه به اهمیت مشتریان در صنعت بانکداری تاثیر متغیرهای کیفیت محیطی و خدمات را بررضایتمندی و وفاداری رفتاری و نگرشی مشتریان در بانک های استان گیلان مورد بررسی قرار گرفته و برگرفته از مدل پولاک، باربارا و توماس کاتر طراحی و انجام گردیده است.این تحقیق از لحاظ روش و اجرا از نوع توصیفی‐ تحلیلی با تاکید برشاخه همبستگی و از نظر هدف از نوعکاربردی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه مشتریان بانک های دولتی و خصوصی استان گیلان بوده و دادههای مورد نظر از طریق پرسشنامه مطبق با طیف پاسخی پنج گزینه ای لیکرت جمع آوری گردیده است.جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید و تمامی فرضیه هامورد تایید قرار گرفتند.