سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساناز حسین نژآد – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی
محمود پوریوسف میاندواب – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
عبداله حسن زاده قورت تپه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان آ.غ

چکیده:

با توجه به وابستگی کشور به تامین روغن نباتی مصرفی و ضرورت استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی و جهت تغذیه بهینه ی محصولات زراعی و حفظ پایداری کشاورزی محلول پاشی با محرکهای رشد فلامینا ، ریزامینا، استیمول، فورس، و HB-101 برعملکرد گلرنگ رقم IL-111 طراحی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل کود بیولوژیک هوموسPK در دو سطح می باشد بطوریکه سطح اول عدم کاربرد و سطح دوم کاربرد هوموسPK می باشد این تحقیق در سال زراعی ۸۹ به مدت یکسال زراعی درایستگاه تحقیقاتی ساعتلوی مرکزتحقیقات کشاورزیو منابع طبیعی ارومیه انجام گرفت. صفاتی که مورد اندازه گیری قرارگرفت عبارتند از: تعداد غوزه در بوته، وزن ساقه، وزن شاخه، عملکرد دانه سپس نتایج با نرم افزار SAS مورد تجزیه قرارگرفت.