سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدشاهین دانشمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر و دانشگاه آزاد اسلامی واحد م
سمانه رجب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علیرضا میرشاهی – مربی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور تعیین تاثیر کودهای کامل شیمیایی بر میزان عملکرد و خصوصیات عملکرد بذر در گیاه دارویی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تیمار صفر (شاهد) ، ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار کود کامل اجرا شد. نتایج حاصل از این آزمایش حاکی از تاثیر کود کامل شیمیایی بر صفات تعداد بذر بالغ در هر میوه، تعداد بذرهای نارس، عملکرد دانه در هکتار و وزن هزار دانه بود. به طوری که بیشترین عملکرد دانه با کاربرد ۱۰۰ کیلو گرم در هکتار کود کامل شیمیایی حاصل شد. همچنین بالاترین وزن هزار دانه در تیمار ۱۵۰ کیلو گرم در هکتار کود کامل شیمیایی حاصل گردید. اما تاثیر کود بر تعداد بذر در میوه معین دار نشد.