سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نرگس صادقی – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشگاه چالوس
مرتضی سام دلیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
امیر عباس موسوی میر کلایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
بهمن امیری لاریجانی، – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

استفاده از کود های آلی در اراضی شالیزاری نقش مهمی در کاهش مصرف کود های شیمیایی و توسعه ی پایدار کشاورزی دارد . لذا، به منظور بررسی کود های آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوری و کاهش میزان مصرف کود های شیمیایی ،آزمایش مزرعه ای در سال زراعی ۱۳۸۹ در موسسه ی تحقیقات برنج آمل به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۸ تیمار و ۳ تکرار در قالب سیستم کشت SRI اجرا گردید تیمار های آزمایشی مشتمل بر کمپوست آزولا ( ۹تن درهکتار) ، کود ارگانیک BIOL (2 تن در هکتار)به تنهایی ودر ترکیب با منابع کودهای شیمیایی NPK با مقادیر ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم اوره باتقسیط های مختلف بودند .تیمارهای آزمایشی از نظر عملکرد دانه دارای اختلاف معنی داری در سطح ۱درصد بودند بطوریکه بیشترین عملکرد مربوط به تیماری بود که در آن از کود ارگانیک BIOL به میزان ۲ تن در هکتار استفاده شده و کمترین عملکرد مربوط به تیماری بود که در آن از کود ارگانیک BIOL به همراه ۲۰۰ کیلوگرم کود نیتروژن و در سه تقسیط استفاده P شده بود. آنالیز اجزای عملکرد نشان داد که استفاده از کود های شیمیایی مخصوصآ کود های نیتروژنه در ترکیب با منابع کود آلی ،باعث افزایش تعداد دانه ی پوک در خوشه و کاهش عملکرد دانه گردید لذا مدیریت بهینه مصرف کودهای شیمیایی به خصوص کود های نیتروژنه در جهت صرفه جویی در میزان مصرف نهاده های شیمیایی و جایگزینی آنها با منابع کود های آلی ضرورت دارد.