سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود توحیدی – عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

به منظو ر بررسی تاثیر کود نیتروژن بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد هیبریدهای ذرت در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان (دزفول) جهت انتخاب هیبرید یا هیبرید های مناسب و سازگار با منطقه و عدم مشکل برداشت و مصادف شدن با خطرات اواخر فصل و مصرف بهینه کود نیتروژن آزمایش ی در سال زراعی ۱۳۸۷ در مزرعه کشاورزی مرکز ، آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی دزفو ل اجراء گردید. این آزمایش بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار اجراء گردید. تیمارها شامل سه سطح کود نیتروژن ۲۰۰، ۲۴۰، ۲۸۰ کیلوگرم در هکتار بصورت خالص به عنوان فاکتور اصلی و پنج هیبرید شامل S.C704 (شاهد)، ( هیبرید خارجی ) BC666، S.C.700 و KLM و K47 ( گروه زود رس تر از شاهد وجزء گزارشات نهایی مرکز تحقیقات بذرونهال کرج) به عنوان فاکتور فرعی انتخاب ش د. نتایج حاصل نشان داد که، اختلاف آمار ی معنی دار ی برای عملکرد دانه در سطوح مختلف کود نیتروژن وجود نداشت و مقایسه میانگین به روش دانکن بالاترین عمل کرد دانه را مربوط به تیمار ۲۴۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن نشان داد. برای هیبریدهای مختلف، اختلاف آمار ی معنی داری مشاهده شد به طوری که بالاترین و پائین ترین میزان عملکرد دانه با ۱۰۹۴۰ و ۸۱۷۶ کیلوگرم در هکتار به ترتیب مربوط به تیمارهای S.C704 و KLM میباشد. همچنین نتایج اجزاء عملکرد نشان میدهد که تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال و وزن هزاردانه در سطوح مختلف کود نیتروژن اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت اما بین هیبریدها، اختلاف بسیار معنی داری مشاهده شد. در صفات عملکرد بیولوژیک فقط بین هیبریدها، اختلاف آماری معنی داری وجود داشت و شاخص برداشت در هیچ کدام از تیمارها، اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. طبق نتایج حاصل از این تحقیق، میزان ۲۴۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن بصورت خالص قابل پیشنهاد و هیبرید S.C704 استفاده بهینه را از عوامل محیطی( بویژه نور و گرما) و تغذیه ای نموده است.