سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اباسلط رستمی اجیرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
غلامرضا محمدی –
محمداقبال قبادی –
عبداله نجفی –

چکیده:

به منظور مطالعه اثر نهاده های زیستی و مقایسه کارایی آنها با کود شیمیایی اوره بر درصد پروتئین، تجمع نیترات وتعداد چشم غده های سیب زمینی رقم مارفونا، مطالعه ای در سال زراعی ۸۹- ۸۸ در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد. فاکتورها شامل کود زیستی حاوی باکتری هایAzosprillum, Azotobacter Spp در دو سطح مصرف و عدم مصرف (به صورت بذر مال)، HB-101در سه سطح عدم مصرف، یک بار محلول پاشی و دوبار محلول پاشی و کود اوره در دو سطح مصرف و عدم مصرف بودند. این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که کاربرد توام نیتراژین، HB-101 و کود اوره میزان پروتئین غده ها را به طور معنی داری افزایش داد همچنین کاربرد توام نیتراژین، HB-101 و کود اوره، HB-101 تجمع نیترات غده های سیب زمینی را کاهش داد و کاربرد توام نیتراژین، HB-101 اوره تعداد چشم غده های سیب زمینی را کاهش داد. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که با کاربرد نیتراژین و HB-101می توان مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنه را به مقدار قابل توجهی کاهش داد.