سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدجعفر حسینی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارو
محمدرضا زردشتی – استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
بابک عبدالهی مندولکانی – استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
اسماعیل علیزاده – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

چکیده:

سیب زمینی یک محصول استراتژیک بوده و از نظر تولید انرژی و پروتئین در سطح بالائی است. تغذیه صحیح وتعادل عناصر غذایی از عوامل مهم در رشد سیب زمینی هستند. بمنظور بررسی تاثیر کود مرغی بر جذب برخی عناصر و عملکرد سیبزمینی آزمایشی بصورت فاکتوریل با دو فاکتور رقم (آگریا، مارفونا و گرانولا) و کود مرغی (شاهد، ۲ و ۴ تن در هکتار) بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که اثرات متقابل مقادیر کود مرغی و نوع رقم برای هیچکدام از صفات مورد مطالعه معنی دار نبود و اثر رقم بر عملکرد، درصد ازت و کلسیم غده (P≤۰٫۰۱ معنیدار بودند. همچنین اثر مقادیر کود مرغی بر صفات عملکرد، درصد پتاسیمP≤۰٫۰۱ درصد فسفر و کلسیمP≤۰٫۰۵ معنیدار بودند. مقایسه میانگین های مقادیر کود مرغی با آزمون دانکن نشان داد که بیشترین مقدار جذب عناصر و عملکرد تحت تاثیر کود مرغی با ۴ تن در هکتار و کمترین مقدار این صفات در شاهد دیده می شود. نتایج تحقیق نشان داد جذب عناصر غذایی تاثیر مستقیم در افزایش عملکرد داشته و رقم آگریا با ۴ تن کود مرغی در هکتار مقادیر مطلوبی از جذب عناصر و عملکرد را نشان می دهد