سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجتبی احمدی – محقق بخش تکنولوژی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش
محمد برزعلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات گلستان ۳- عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دان
نبی ا… نعمتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات گلستان ۳- عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دان

چکیده:

بمنظور ارزیابی اثرات کود اولیه نیتروژن و علف کش پس رویشی بر کنترل علف های هرز پنبه در آغاز فصل، تحقیقی در سال ۱۳۸۷ در گرگان انجام پذیرفت. آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار و دو فاکتور اجرا شد. مدیریت علفهای هرز بود که شامل چهار سطح استفاده زود هنگام از مخلوط علف کش پس رویشی (A فاکتور اول(فاکتور ۱۵ سانتیمتر – ۹سانتیمتر ارتفاع) و استفاده دیرهنگام از آن( ۲۰ – در مرحله اولیه رشد گیاهچه پنبه ( ۱۰ Methazole + Envoc شامل چهار سطح کود اولیه اوره در (B ارتفاع) و تیمار وجین دستی زود هنگام و دیرهنگام در فصل رشد و فاکتور دوم(فاکتور ۱۰۰ و ۱۵۰ درصد مقدار توصیه شده بود. سایکرا که یک رقم تجاری پنبه معرفی شده برای منطقه گرگان است ، مقادیر صفر، ۵۰ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که وجین و مصرف دیر هنگام علف کش در مقایسه با سایر سطوح مدیریت و یک ماه (WR1R) کنترل علف های هرز بالاترین مقدار وزن خشک علف های هرز ده روز پس از اعمال کنترل علف های هرز را دارا بود. در این مطالعه با افزایش میزان توصیه کودی اولیه اوره بر مقدار (WR2R) پس از اعمال تیمار مدیریت علف های هرز WR1در سطوح مختلف توصیه کودی کاسته شد. بیشترین درصد فراوانی نسبی علف هرز مربوط به علف R WR افزوده و از میزان ۲ R 39 و ۳۹ درصد بود. همچنین کمترین فراوانی نسبی ، های هرز تاج خروس، پیچک صحرایی و بندواش بود که به ترتیب برابر ۴۱ نیز متعلق به خارخسک، دم روباهی باریک و کیسه کشیش داشت.