سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آناهیتا طاهرخانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
احمد گلچین – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

این طرح به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و محلول پاشی آهن بر روی تاک، در قالب اسپلیت پلات با طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل: چهار سطح خاکدهی نیتروژن : صفر و ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ گرم نیتروژن در هر بوته که از منبع اوره تامین و به صورت چالکود به خاک اضافه شدند و چهار سطح محلول پاشی عبارت بود از: بدون محلول پاشی، محلول پاشی با اوره با غلظت ۵ در هزار، محلول پاشی با کلات آهن (Fe-EDTA) با غلظت ۲ در هزار و محلول پاشی ترکیب اوره با کلات آهن به ترتیب با غلظت های ۵ و ۲ در هزار بودند. نتایج تجزیه واریانس دادهها و مقایسه میانگینها بر اساس آزمون دانکن نشان داد که تیمار خاکدهی اوره و محلول پاشی کود بر روی غلظت عناصر غذایی برگ تاثیر گذاشت. غلظت آهن تحت تاثیر تیمار خاکدهی اوره نسبت به تیمار شاهد در سطح ۵% تفاوت معنی دار داشتند و غلظت نیتروژن و آهن تحت تاثیر تیمار های محلول پاشی در سطح ۱% با تیمار شاهد تفاوت معنی دار داشتند.