سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا صفاری – کارشناس ارشد کشاورزی
علی نجفی – مدیرعامل شهرداری مشهد
مریم عنادی – کارشناس ارشد اقتصاد انرژی
حسین اسماعیل زاده طوسی – مدیرتولید سازمان بازیافت پسماند شهرداری مشهد

چکیده:

این تحقیق به منظور تاثیر کود آلی کمپوست پسماند شهری روی عملکرد گل و سرگل زعفران درسالهای ۸۸ و ۸۹ در مزرعه شماره یک کارخانه کود آلی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد به صورت بلوکهای کامل تصادفی در قالب طرح فاکتوریل با ۴ تکرار انجام گرفت فاکتورهای طرح شامل ۳ نوع کود بصورت کمپوست پسماند شهری ورمی کمپوست وکمپوست گرانوله گوگرد دار و سطوح مختلف کود در ۲ سطح ۸و ۱۶ کیلوگرم بودند نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر نوع کود مقدار کود و اثر متقابل آنها برشاخص عملکرد سرگل زعفران درسطوح احتمال ۱% و ۵% معنی دار شد مصرف کود کمپوست پسماندشهری با مقدار ۸ کیلوگرم درکرتهایی به مساحت ۲۰ متر مربع معادل ۸ تن درهکتار برای مدت دو سال برعملکرد سرزعفران بسیار مثبت بود.