سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحیم محمدیان – کارشناس ارشد اصلاح نباتات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)
بهنام طهماسب پور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات ، دانشگاه تبریز)

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی کودهای میکرو المنت بر روی عملکرد سیب زمینی ، آزمایشی طی سال های ۸۴ و ۸۵ در مزرعه ای در منطقه باسمنج شهرستان تبریز با استفاده از ۶ تیمار کودی شامل تیمار اول : فوسامکو ( ازت ۱۰ درصد ، منیزیم ۱۹۰۰ پیپیم ، روی ۲۰۰ پیپیم،فسفات ۴/ ۴ درصد ، منگنز ۱۴۰۰ پیپیم ، آهن ۸۰ پیپیم ، پتاسیم ۷درصد ، مس ۱۱۰۰ پیپیم و مولیبدن ۳۰ پیپیم ) با غلظت یک لیتر در هکتار ، تیمار دوم با فوسین آهن ( ۷/ ۷) تیمار سوم ، فوسین روی ( ۷۰ %) یک لیتر در هکتار ،تیمار چهارم فوسین منگنز ( ۳۰ %) دو لیتر در هکتار ،تیمار پنجم فوسین بر ( ۱۵ %) ۵/ ۳ لیتر در هکتار و تیمار ششم شاهد (بدون مصرف کود مایع ) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام گردید. زمان محلول پاشی در دو نوبت ۴ برگی و قبل از گلدهی صورت گرفت.در این تحقیق صفاتی چون اندازه برگ ، ارتفاع بوته ، تعداد غده در بوته ، اندازه متوسط بوته ها ، وزن غده در بوته و ماده خشک با استفاده از ۱۰ نمونه از هر پلات و عملکرد در پلات اندازهگیری شد.نتایج تجزیه واریانس تیمارهای کودی از لحاظ صفات فوق نشان داد اختلاف بین تیمار ها از لحاظتعداد غده ، وزن غده وعملکرد معنی دار بود بدین معنی که انواع کودهای میکرو المنت بر روی عملکرد و اجرای عملکرد تاثیر متفاوت داشته اند.مقایسه میانگین تیمارها از لحاظ صفاتی چون تعداد غده و وزن غده در واحد تک بوته و عملکرد کرت به روش دانکن نشان داد مصرف انواع میکرو المنت ها نسبت به شاهد (عدم مصرف ) باعث افزایش عملکرد بطور معنی دار شده است که می توان اظهار نمود افزایش عملکرد سیب زمینی با مصرف میکرو المنت ناشی از افزایش وزن غده و تعداد غده در بوته ممکن شده است و بیشترین عملکرد از تیمارهای محلول پاشی روی و آهن حاصل گردیدکه نسبت به سایر تیمارهای کودی اختلاف معنی دار داشت و نسبت به شاهد (عدم مصرف میکروالمنت) افزایش معادل ۶ تن در هکتار را نشان داده بود