سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ارغوان عزیزپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
پیام پزشکپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی لرستان
علی خورگامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود پتاسیم و کودزیستی ورمی کمپوست برروی برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس به صورت کشت زمستانه درشرایط دیم درسال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ تحقیقی درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان خرم آباد واقع درمنطقه کمالوند اجرا گردید این ازمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد که درآن فاکتور کود شیمیایی پتاسیم درچهارسطح شامل صفرشاهد ۵۰و۱۰۰و۱۵۰ کیلوگرم درهکتار و فاکتورکودزیستی ورمی کمپوست درسه سطح شامل صفرشاهد ۲۰و۴۰ تن درهکتار مورد بررسی قرارگرفت نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر کودزیستی ورمی کمپوست برعملکرد دانه عملکرد پروتئین دانه تعدادغلاف بارور و عملکرد بیولوژیک معنی دار شد همچنین کودشیمیایی پتاسیم اثرمعنی داری روی عملکرد دانه عملکرد پروتئین دانه تعدادغلاف بارور و عملکرد بیولوژیک داشت