سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر یونسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرو اکولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
پرویز رضوانی مفدم – استاد گروه زراعت و اصلاح نأاتات دانشگاه فردوسی مشهد
احمد غلامی – دانشیار گروه زراعت واصلاح نأاتات دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منوور بررسی تاثیر کودهای زیستی و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه Foeniculum vulgare Mill آزمایشی با ۱۱ تیمار و ۳تکرار بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی داتشگاه صنعتی شاهرود به اجرا درآمد.تیمارهای آزمایک عبارت بودند از: ۱-کود اوره N 2-مایکوریزا گونه(Glomus mosseae ). مایکوریزا گونه (Glomus intraradices) کود گاوی F مایکوریزا گونه مایکوریزا گونه M 2 کود اوره N مایکوریزا گونه M1 کود اوره N+ مایکوریزا گونه M 2 کود گاوی +مایکوریزا گونه M1 کود گاوی +مایکوریزا گونه M2 کود گاوی +کود اورهN شاهد عدم استفاده از هر نوع کود C بین کلیه تیمارها از نور میزا اسانس در سطح احتما ل ۵% اختلاف معنی دا ری وجود نداشت ولی کلیه تیمارهای مورد آزمایک از نور عملکرد اسانس اختلاف معنی داری نشا دادند . نتایج حاصل از آزمایش نشا ندادکه بیشترین و کمترین درصد اسانس به ترتیب در تیمارهای شاهد ۱/۸۵% M 1+M2 1/25% حاصل شد. بیشترین عملکرد اسانس را کود گاوی با ۲۴/۶۴ لیتر در هکتار داشت. مهم ترین ترکیأات تشکیل دهنده اسانس با استفاده از دستگاه GC MS/GC شامل: آنتول فنکو لیمونن و استراگول تششی داده شدند و بیشترین میزا آنتول در اسانس ۸۱/۳۰۱% و کمترین میزا فنکون ۸/۵۳۲% استراگول ۳/۰۵% لیمونن ۳/۲۳۱% در تیمار M2 بدست آمد.