سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشید درویشی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مسعود رفیعی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
پیام پزشکپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان
علی خورگامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

محصول ذرت دانه ای درشهرستان کوهدشت ازپتانسیل بالایی برخوردار است به منظور بررسی اثرکودزیستی فسفاته بارور -۲ وورمی کمپوست برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت ازمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار درسال ۱۳۹۰ درمنطقه کودهدشت انجام گرفت دورقم ماکسیما ۵۲۴ ) NS ( 640 و تیمارهای کوددهی شاهد ورمی کمپوست بدون مصرف کود اوره فسفاته بارور -۲ به همراه مصرف کود اوره ورمی کمپوست با مصرف کود اوره و تلفیق کودهای ورمی کمپوست و فسفاته بارور -۲ به همراه مصرف کود وره به عنوان فاکتورها مورد بررسی قرارگرفتند نتایج نشاندادک ه تیمارها کودهای اثرات معنی داری ازنظر آماری برروی عملکرد و اجزا عملکرد ارقام ازمایشی داشتند به طوریکه با استفاده ازتیمار کودهی ورمی کمپوست به همراه مصرف کود اوره تعداددانه دربلال وزن هزاردانه و عملکرد بیولوژیک درارقام مورد ازمایش افزایش یافت