سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهناز مطلبی زاده خالص – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
عبداله حسن زاده – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آ.غ
جلیل اجلی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
داریوش تقوی – فارغ تحصیل کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک نیتروکسین و فسفاته بارور ۲ روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی ارقام کتان آزمایشی برروی ۵ رقم ارقام کتان در قالب طرح اسپلیت پلات برپایه بلوکهای کامل تصادفی که در آن تیمارهای کودی به عنوان فاکتوراصلی a و ارقام به عنوان فاکتور فرعی bدر چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی سازمان جهاد کشاورزی استان اذربایجان غربی در سال ۸۸ انجام شد نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاثیر تیمارهای کودی برصفات شاخص برداشت درصد روغن، درصد پروتئین، عملکرد روغن و عملکرد پروتئین از لحاظ آماری درسطح احتمال یک درصد معنی دار بود و تاثیر ارقام برصفات عملکرد روغن و عملکرد پروتئین در سطح احتمال یک درصد برروی صفات شاخص برداشت درصد روغن و درصد پروتئین در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود.