سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حجت حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آگرواکولوژی دانشگاه آزاد مهاباد
محمود پوریوسف میاندوآب – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
عبداله حسن زاده قورت تپه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آ.غربی
خشنود علیزاده – عضوهیئت علمی موسسه تحقیقات دیم مراغه

چکیده:

بهمنظور ارزیابی تاثیر کودهای زیستی برعملکرد علوفه و کشت مخلوط جو و ماشک گل خوشه ای آزمایش در سال ۸۹ در ایستگاه تحقیقات ساعتلو ارومیه انجام گرفت آزمایش بصورت اسپلیت پلاست با طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت شامل تیمارهای کودی A) کود فسفاته بارور ۲ و B شاهد و C کود دامی و D کود دامی + کود فسفاته بارور ۲ و نسبت های کشت مخلوط شامل ۰ ، ۱۰۰ و ۲۵ و ۷۵ ، ۵۰ و ۵۰ ، ۷۵ و ۲۵ ، ۱۰۰ و ۰ درصد جو+ ماشک گل خوشه ای بود کشت مخلوط به روش جایگزینی انجام شد نتایج آزمایش نشان داد که از بین تیمارهای مخلوط کودی تیمار دامی + فسفاته بارور ۲ A4 بیشترین عملکرد را در بین تیمارهای مختلف تولید نمود. از بین تیمارهای نسبت های کشت مخلوط تیمار ۵۰% جو + ۵۰% ماشک B3 بیشترین عملکرد را دربین تیمارهای مختلف تولید نمود.