سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی خالویی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد جیرفت
سید محمد علی وکیلی شهر بابکی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جیرفت
محمد رضا کدوری – مربی پژوهشی و عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی

چکیده:

توسعه روزافزون گل محمد ی (Rosa damascene mill) در عرصه کشاورز ی کشور به و یژه در استان کرمان مرهون سازگاری، قناعت، کم هز ن یه بودن و سود آوری چشمگر ی آن م یباشد. به منظور بررسی تاثر ی کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گل محمدی،تحقیقی در سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰ در ایستگاه تحقق یات کشاورزی کرمان واقع در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۷م تیار و ۳ تکرار اجرا گرد د ی.تراکم کشت ۱۱۱۱ بوته در هکتار بوده و صفات ا یدداشت برداری شده با نرم افزار آمار ی Mstatc آنالز ی و مقایسه مان یگین ها با آزمون دانکن انجام شد. از صفات زراعی ارتفاع بوته، قطر تاج پوشش ، تعداد پرچم، تعداد گل ، تعداد گلبرگ در گل، وزن تر گلبرگ، تعداد گل در بوته، ، وزن تر و خشک گل ،درصد اسانس، عملکرد اسانس،یادداشت برداری گردید. تیارها شامل ۲۰ و ۳۰ تن و کد گاوی، ۱۰ و ۱۵ تن کود گوسفند ، ۵و ۱۰ تن کود مرغی در ۳ تکرار اجرا گرد ید.نتا یج نشان داد اثر تیارهای تغذیه با کود دامی بر صفات عملکرد اسانس، درصد اسانس، عملکرد وزن ترگل در هکتار، تعداد گلبرگ در گل، وزن تر گلبرگ، تعداد گل در بوته، ارتفاع بوته و قطر تاج پوشش معنی دار بودبنابرا ین بیشتر ین عملکرد گل مربوط به ت م یار ۱۰ تن کود گوسفند معادل( ۴۷۳۴ ) ل کیوگرم همچنین بیشترین مز یان درصد اسانس مربوط به تم یار ۱۰ تن کودمرغ ی معادل ۰/۱۹۳ درصد بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد اثر م تیارهای تغذ ه ی بر صفات وزن تر و خشک گل و تعداد پرچم معنی دار نمی باشد .با توجه به نتایج کلی از این آزمایش مشخص گرد د یجهت ا زا فیش عملکرد کمی و کیفی گل محمد ی م تیار تغذیه ۱۰ تن کود گوسفند ی مناسبتر می باشد.