سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهران عابدین زاده – مدیریت تحقیقات کاربردی کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر
محمدامین مکوندی –
فروتن بهادری –

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر کنترل مکانیکی علف های هرز در تلفیق با شیوه کاربرد کود سرک ازته در شرایط مزارع نیشکرجنوب خوزستان آزمایشی انجام شد. در این آزمایش ۲ شیوه کاربرد نواری و سراسری کود ازته و ۴ روش کنترل مکانیکی علفهای هرز شاملبدون کنترل ، یکبار و دو بار کولتیواتور و وجین کامل مورد آزمایش و کارآیی آنها در کاهش اثر منفی علفهای هرز و رشد نیشکر مقایسه گردید. آزمایش در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی و در ۴ تکرار اجرا شد. ۳ ماه بعد از کاشت و یک ماه بعد از مصرف کود سرک، وزن خشک علفهای هرز و نهایتاً رشد و عملکرد نیشکر برآورد گردید. نتایج نشان داد که از نظر ارتفاع اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود ندارد درحالیکه از نظر تراکم و عملکرد اختلاف تیمارها در سطح ۵ درصد معنی دار بود و به ترتیب تیمار های دیسک و زیر شکن با متوسط۲۳/۲۳ و۱۴/۲۳کیلوگرم بیشترین و کمترین عملکرد را تولید نمودند.