سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهروز خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مهرداد یارنیا – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مجید محرم زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر ترکیب های مختلفی از انواع علف کش های ثبت شده در کنترل علفه های هرز چغندرقند تحقیقی در سال ۱۳۸۹ درکشت و صنعت مغان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۱۱تیمار و چهار تکرار انجام گردید تیمارها عبارت بودند از: مصرف مخلوط پیرامین ۱kg/ha با یک لیتر بتانال پروگرس آ.ام درمرحله ۴-۲ برگی علفه های هرز مصرف مخلوط پیرامین ۱kg/ha با یک لیتر بتانال درمرحله ۴-۲ برگی علفهای هرز و تکرار آن در پس از دو هفته مصرف پیرامین ۱kg/ha درخاک قبل از کشت و یک لیتر بتانال پروگرس آ.ام در مرحله ۴-۲ برگی علفهای هرز مصرف پیرامین ۱kg/ha درخاک و یک لیتر بتانال پروگرس آ. ام در مرحله ۴-۲ برگی و تکرار بتانال پروگرس آ.ام پس از دوهفته به همراه لونترل مصرف پیرامین ۱kg/ha درخاک و یک لیتر بتانال پروگرس آ.ام درمرحله ۴-۲ برگی با ۰/۳ لیتر لونترل پس از دو هفته تکرار آن مصرف پنج لیتر رونیت و پنج کیلوگرم پیرامین قبل از کشت و یک لیتر بتانال درمرحله ۴-۲ برگی علفهای هرز مصرف پنج لیتر رونیت و پنج کیلوگرم پیرامین قبل از کشت و یک لیتر بتانال درمرحله ۴-۲ برگی علفهای هرز و تکرار آن پس از دو هفته مصرف پنج لیتر رونیت و پنج کیلوگرم پیرامین قبل از کشت و یک لیتر بتانال در مرحله ۴-۲ برگی علفهای هرز به همراه لونتریل ۰/۳ لیتر درهکتار مصرف پنج لیتر رونیت و پنج کیلوگرم پیرامین قبل از کشت و یک لیتر بتانال در مرحله ۴-۲ برگی علفهای هرز به همراه ۰/۳ لونترلی و یک لیتر سوپرگالانت وجین دستی تا انتهای مرحله توسعه و عدم کنترل علفهای هرز درطول دوره رشد شاهد.