سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عادل رفعت جو – کارشناس مدیریت مطالعات کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم و علفکش های پس رویشی بر کنترل علف های هرز مزارع ذرت آزمایشی در قالب طرح اسپلیت پلات باپایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در تابستان سال ۱۹۳۶ در شمال خوزستان و شهرستان شوش انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: فاکتور اصلی شامل سه تراکم ۶۰ ۰۰۰ ۱۰۰هزار بوته در هکتار( و فاکتور فرعی شامل علفکش های پس رویشی کروز )نیکوسولفورون %۴SC به میزان ۲ لیتر در هکتار(، گالانت سوپر)هالوکسی فوپ آر متیل استر %EC10.8 به ۶ لیتر در هکتار( و بدون علفکش بودند. نتایج نشان داد که اثر تراکم بر عملکرد، وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف / میزان ۸۷بلال در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود بیشترین عملکرد دانه در تراکم ۷۶ هزار بوته در هکتار با متوسط عملکرد ۱۲۶۲۶ کیلوگرم و بعد از آن مربوط به تراکم ۱۶۶ هزار بوته در هکتار با متوسط عملکرد ۱۶۷۹۲ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. اثرعلفکش بر روی اجزای عملکرد دارای اختلاف معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار شاهد و نیکوسولفورون باعملکرد ۱۶۷۶۶ و ۱۶۷۱۶ کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد مربوط به تیمار گالانت سوپر علف های هرز با ۰۱۲۷ کیلوگرم در هکتار بود. بررسی نتایج آزمایش نشان داد که علفکش نیکوسولفورون تأثیر زیادی بر تعداد، متوسط ارتفاع، وزن تر و وزن خشکعلفهای هرز داشت. همچنین بررسی اثر متقابل تیمارها نشان داد که بیشترین عملکرد دانه ) ۱۹۸۳۰ کیلو گرم در هکتار( بهمراهکنترل مناسب علف های هرز در تراکم ۷۶ هزار بوته در هکتار و علفکش نیکوسولفورون بدست آمد