سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی رئیسی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شه
احمد زارع شحنه – استاد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مهرداد ایرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
امیر روفچایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شه

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کم کاری و پرکاری کوتاه مدت غده تیروئید بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار و ۳ تکرار (تعداد ۱۰ قطعه جوجه در هر تکرار) انجام پذیرفت. همه تیمارها جیره غذایی کاملاً یکسان دریافت نمودند. تیمار A (تیمار شاهد)از آب فاقد دارو تغذیه نمودند. در تیمارهای B و C از روز ۱۴ تا ۲۸ پرورش، القای کم کاری توسط( PTU ) و پرکاری تیروئید توسط T4صورت پذیرفت. تیمار D نیز پس از دو هفته القای کم کاری با( PTU )، به مدت یک هفته توسط( T4 ) احیا شد. وزن زنده، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در پایان هر هفته اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که القای کم کاری و پرکاری تیروئید کاهش وزن بدن و مصرفخوراک در کل دوره نسبت به تیمار شاهد را به دنبال داشت( ۰۰۱ / P <0 ). همچنین احیای پرندگان از حالت هیپوتیروئیدیسم با مصرف یک هفته ایلووتیروکسین( T4 )، موجب کاهش ضریب تبدیل غذایی خواهد شد ( ۰۰۱ / .(P <0