سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی افشار – مربی پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و م
هادی حسن زاده مقدم – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
امیر اسلامی – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

به منظور بررسی اثر کم آبیاری بر کارآیی مصرف آب ذرت دانه ای کرج ۷۰۰ و ksc704 آزمایشی طی سالهای ۸۲-۱۳۸۱ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان- ایستگاه طرق اجرا گردید. تیمار کم آبیاری به پنج روش اعمال گردید و عبارت بودند از: حذف نوبتهای آبیاری بصورت یک در میان در: ۱- در مرحله رشد رویشی، ۲- مرحله رشد زایشی، ۳- نیمه اول مرحله رشد رویشی و نیمه دوم مرحله رشد زایشی، ۴- در طول دوره رشدی و ۵- شاهد(آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاه در طول فصل رشد). آزمایش بصورت اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با چهار تکرار اجرا گردید. با انجام تجزیه مرکب دو ساله مشخص شد که کارایی مصرف آب آبیاری در ۵ تیمار مختلف کم آبیاری بین ۰/۸۹۲ تا ۱/۳۴۶ کیلوگرم بر متر مکعب متغیر بود. هرچند در سطوح آماری ۱ و ۵ در صد اختلاف معنی داری بین تیمارهای تنش آبی مشاهده نشد اما با انجام مقایسه میانگین به روش آزمون چند دامنه ای دانکن و در سطح احتمال ۱۰ درصد، میانگین ها در گروه های متفاوتی قرار گرفتند بطوریکه بیشترین کارآیی مصرف آب آبیاری به تیمار ۱(آبیاری ها در مرحله رشد رویشی بصورت یک نوبت در میان) و کمترین آن به تیمار ۴ (آبیاری ها در تمام مرحله رشد بصورت یک نوبت در میان ) اختصاص داشت. در هنگام بروز تنش، بعلت کاهش آب مصرفی، کارآیی مصرف آب آبیاری رو به افزایش است ولی از طرف دیگر کاهش میزان عملکرد دانه ممکن است باعث عدم بوجود آمدن چنین حالتی شود که در نتیجه بسته به میزان افت عملکرد دانه، کارآیی مصرف آب آبیاری ممکن است افزایش و یا کاهش یابد و یا بدون تغییر باقی بماند.