سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالامیر راهنما – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

کم آبیاری یکی از شیوه های توسعه کمی سطح زیر کشت در مناطقی مانند خوزستان است که در تابستان با کمبود آب مواجه می باشند. با هدف بررسی تاثیر این شیوه بر عملکرد سورگوم علوفه ای این طرح در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی به روش کرت های یکبار خرد شده با چهار تیمار آبیاری کامل، آبیاری به میزان ۸۵ ، ۷۰ و ۵۵ درصد نیاز آبی گیاه در کرت های اصلی و سه رقم اسپیدفید،KFS2 و ۴ KFS در کرت های فرعی طی دو سال زراعی ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اهواز اجراء گردید. نتایج تجزیه واریانس اعداد خام حاصل از اجرای آزمایش نشان داد که بین میانگین صفات تیمارهای آبیاری در سطح یک درصد اختلاف معنی داری وجود داشت. کاهش ۴۵ درصد میزان آبیاری سبب شد تا ارتفاع ساقه ۴۹/۴ سانتیمتر تعداد پنجه در بوته ۱/۸ عدد شاخص سطح برگ ۳/۸ واحد نسبت برگ به ساقه ۰/۹ درصد عملکرد علوفه تر و خشک به ترتیب ۳۹/۴ و ۸/۵ تن در هکتار نسبت به آبیاری کامل کاهش یابد.