سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر اسکندریزاده – کارشناس ارشد زراعت، شهرداری آرادان، شهرستان گرمسار.
محمد نصری – استادیار، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
محسن سیلیسیور – عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین
الهام مرتضی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس

چکیده:

این آزمایش به منظور ارزیابی سطوح مختلف کمپوست بر عملکرد، کیفیت و تولید ارگانیک ذرت و برخی صفات خاک، با ۷ تیمار ترکیبی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزرعهای در شهرستان گرمسار انجام شد. تیمارها به شرح ذیل بودند: تیمار اول: ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار ازت خالص. تیمار دوم: ۱۰ تن در هکتار کمپوست زباله همراه با ۲۵۰ کیلوگرم ازت خالص. تیمار سوم: ۲۰ تن در هکتار کمپوست زباله همراه با ۲۰۰ کیلوگرم ازت خالص. تیمار چهارم: ۳۰ تن در هکتار کمپوست زباله همراه با ۱۵۰ کیلوگرم ازت خالص. تیمار پنجم: ۴۰ تن در هکتار کمپوست زباله همراه با ۱۰۰ کیلوگرم ازت خالص. تیمار تن در هکتار کمپوست زباله. ۶۰ کیلوگرم ازت خالص و تیمار هفتم: ۵۰ تن در هکتار کمپوست زباله همراه با ۵۰ ششم: P0F