سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا یوسفی زاده – کارشناسی ارشد تکنولوژِی نساجی
سعید شیخ زاده نجار – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

جمع شدگی درز درلباس یکی ازمسائلی است که مشکلاتی را درظاهر لباس ایجاد می کند از آنجا که پارچه های جین درصنعت پوشاک مصرف قابل توجهی دارند ابتدا پارچه های جین با وزنهای مختلف که کاربرد بیشتری درپوشاک دارند انتخاب شد سپس خواص فیزیکی و مکانیکی اولیه نمونه پارچه ها شامل وزن ضخامت خواص کششی و خمشی اندازه گیری شد با توجه به تارب موجود درمورد پارچه ی جین نخ دوخت با نمره ۳۰TEX دولای پلی استر انتخاب گردید کشش نخ دوست در۴ سطح و تراکم بخیه در۳ سطح و نمونه پارچه درسه وزن متفاوت مشخص گردید و سپس پارچه ها تحت شرایط ذکر شده مورد عملیات دوزندگی قرارگرفت با توجه به روشهای موجود و استاندارد جهت اندازه گیری جمع شدگی درز و نیز با توجه بتکنیک های جدید نظیر پردازش تصویر جمع شدگی درز توسط این روش بررسی و با روش معمول ارزیابی هندسی جمع شدگی درز مورد مقایسه قرارگرفت تجزیه و تحلیل نتایج بدست امده از جمع شدگی درز درپارچه ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از طرح چندعاملی ANOVA انجام شد و نتایج نشان داد که طبق روش پیشنهادی از طریق پردازش تصویر با افزایش طول بخیه جمع شدگی درز نیز افزایش پیدا کرده و نیز با افزایش کشش نخ دوخت جمع شدگی درز افزایش می یابد.