سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن مجیدی دیزج – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران
داریوش مظاهری – استاد زراعت دانشگاه تهران
قدرت اله صباحی – استادیار گیاهپزشکی دانشگاه تهران
مجتبی میراب زاده – مربی زراعت دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کشت مخلوط یونجه و اسپرس بر تراکم سرخرطومی آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت. تیمارهای آزمایش به شرح زیر بود: تک کشتی یونجه، تک کشتی اسپرس، ١٠٪اسپرس +١٠٠٪ یونجه، ٢٠٪اسپرس +١٠٠٪ یونجه، ٣٠٪اسپرس +١٠٠٪ یونجه، ،۵٠٪ یونجه+ ۵٠٪ اسپرس ، ۷۵٪یونجه +٢۵٪ اسپرس، ٢۵٪یونجه +۷۵٪ اسپرس. نتایج نشان داد که میزان تراکم سرخرطومی در تیمارهای کشت مخلوط به طور معنی‌داری کمتر از تیمار تک کشتی یونجه بود. تراکم سرخرطومی در تاریخ های مختلف یادداشت برداری نیز تفاوت معنی‌داری داشت و در اوایل دوره رشدی بیشترین مقدار و در آخرین نمونه‌برداری کمترین مقدار را داشت.