سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود پوریوسف میاندوآب – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
شقایق شریفی توپراق قلعه – کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
عبدالله حسن زاده قورت تپه – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور مطالعه جنبههای اکوفیزیولوژیک کشت مخلوط سورگومSorghum bicolor L.Moenchدر دو الگوی کاشت ذرت سینگل کراس ۷۰۴Zea mays L.) آزمایشی در روستای اوچ تپه کرد شهرستان میاندوآب طی سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل سه سطح تراکم سورگوم ( ۸ ،۴ و ۱۲ بوته در هر متر طولی ردیف) و دو الگوی کاشت مرسوم و دو ردیفهزیگزاگ ذرت به همراه دو تیمار کشت خالصذرت در دو الگوی کاشت به عنوان شاهد بود. بذور سورگوم در طرفین و بالای ردیفهای کاشت ذرت به صورت زیگزاگ بین بوتههای ذرت کشت گردید. نتایج نشان داد که سورگوم باعثکاهش معنیدار عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ذرت شد. با افزایش تراکم سورگوم میزان کلروفیل برگهای ذرت کاهش یافت. تاثیر تراکم سورگوم بر صفات مورد بررسی ذرت بیشتر از تاثیر الگوهای مختلف کاشت بود. میزان تاثیر سورگوم با افزایش تراکم آن بیشتر شد