سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ام البنین مزنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محمدرضا داداشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گروه کشاورزی، گرگان، ایران
محمود مالی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات پنبه گرگان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کشت مخلوط بذور ارقام پنبه برخواص کمی محصول ،‌ آزمایشی در تابستان ۱۳۸۹ در مرکز تحقیقات پنبه کارکنده استان گلستان در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در۴ تکرار انجام شد . تیمارهای آزمایشی شامل کشت خالص ارقام ساحل ، ارمغان ، سپید و گلستان و کشت مخلوط دو به دو این ارقام ساحل ارمغان ، ارمغان سپید ، سپید گلستان ، ساحل سپید ،‌ ساحل گلستان و ارمغان گلستان می باشد . در این بررسی اثر کشت خالص و مخلوط بر برخی صفات کمی پنبه مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج نشان داد که تیمارهای کشت خالص و مخلوط ارقام پنبه در صفت وزن ۳۰ قوزه در سطح آماری ۵% اختلاف معنی داری نشان دادند کشت مخلوط ارقام ساحل و سپید با میانگین وزن ۳۰ قوزه ۱۷۰ گرم از برتری معنی داری برخوردار بود . تیمارهای تک کشتی مخلوط ارقام پنبه در صفت وش چین اول ، دوم و کل وش در سطح آماری ۵% اختلاف معنی داری نشان ندادند ، کشت خالص رقم ارمغان در چین اول ، کشت مخلوط ارقام سپید و گلستان درچین دوم ، کشت خالص ارمغان و شت مخلوط ارقام ارمغان و گلستان به ترتیب با میانگین ۲۷۷۴ ، ۹/۵۵۷ ، ۳۲۰۸ و ۳۰۱۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین وش کل را تولید کردند .