سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا امیرخانی نجف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی سهند
مهرداد کاشفی – استادیار گروه متالورژی دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق به منظور دستیابی به خواص مکانیکی مورد نظر در قطعات کربوره شده، از سیکل های عملیات حرارتی سخت کردن مستقیم، سخت کردن یک مرحله ای و سخت کردن دو مرحله ای استفاده شد. بمنظور جلوگیری از درشت شدن دانه ها در حین عملیات کربن دهی از یکی از روش های سخت کردن دو مرحله ای و یا روش ریزکردن دانه های مغز و سطح و سپس سخت کردن استفاده شد و تاثیر سیکل های عملیات حرارتی مختلف پس از کربن دهی بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی سطح و مغز یک فولاد کربوره DIN:16MnCr5 با نام تجاری CE2 با استفاده از آزمایشات کشش و تست های ریزسختی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که سیکل های موسوم به عملیات حرارتی پس از کربن دهی تاثیر زیادی بر بهبود خواص مکانیکی از جمله پروفیل سختی و استحکام کششی نهایی (UTS) قطعات کربوره شده دارد.