سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نسیم حیاتی رودباری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
شهلا روزبهانی – دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان
رامش منجمی –
شیما طغیانی –

چکیده:

لیتیم از جمله ترکیباتی است که بااختلال عملکرد بیضه ارتباط مستقیم داشته و دوزهای درمانی آن درطولانی مدت باعث ایجاد تغییرات بافتی و کاهش تعدادسلولهای جنسی درحال تکوین میشود دراین تحقیق ازترکیب کربنات لیتیم به منظور بررسی تاثیر مخرب این عنصر دربافت بیضه استفاده شده است نتایج نشان داد دریافت کربنات لیتیم دردوره ۴۸روزه درهرسه دوز منجر به ایجاد اختلاف معنی داری درتعدادسلولهای اسپرماتوگونی اسپرماتوسیت اولیه ساپرماتید و اسپرماتوزوئید نسبت به گروه کنترل شده و یک کاهش مشخص وابسته به دوز نشان میدهد. نقش یون لیتیم درتخریب سلولی را میتوان به راه اندازی مسیرهای متوقف کننده چرخه سلولی و اختلال درهمانند سازی DNA نسبت داد بطوریکه با راه اندازی آپوپتوز درسلولهای جنسی و غیر جنسی بافت بیضه باعث کاهش قابل توجه تعدادسلولهای بیضه ایی به خصوص سلولهای اسپرماتوژنیک می شود.