سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی قاسمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

یکی از گیاهان مهم صنعتی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان و بومی آسیا که در سطح وسیعی در اراضی خوزستان بعلت سازگاری و اقلیم مناسب بصورت صنعتی و تجاری کشت می گردد نیشکر می باشد و به منظور۱۳۸۷ در هفت تپه – بررسی کاهش عمق و تعداد زیر شکنی بر عملکرد نیشکر آزمایشی درسال زراعی ۱۳۸۸خوزستان در خاکی با بافت شنی لومی مورد ارزیابی قرارگرفت. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه ای بلوک های کامل تصادفی با چهارتیمار خاک ورزی و سه تیمار واریته و در سه تکرار اجرا گردید درپایان فصل رشد و در زمان برداشت، عملکرد و برخی از فاکتورهای کمی وکیفی نیشکر شامل رشد طولی، تعداد ساقه در متر، درصد خلوص شربت، و میزان استحصال شکر از نیشکر و نهایتا عملکرد محصول اندازه گیری شد . نتایج نشان دادکه اثرتیمارخاک ورزی T برتعداد ساقه درسطح ۱% معنی دار بوده ولی اثر ان بر رشد طولی ،پیورتی،میزان استحصال شکر از نیشکر و عملکرد محصول معنی دار نبود واثر تیمار واریته b بررشدطولی ،شکردرنیشکروعملکردمحصول درسطح ۱%معنی داربوده معنی دار بوده ولی بر تعداد ساقه، درصد خلوص شربت معنی دار نبود . اثرمتقابل ۲تیمارt.b بر رشد طولی، تعداد ساقه ، درصد خلوص شربت، استحصال شکر از نیشکر وعملکرد محصول معنی دارنبود.