سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هما شیخ پور – گروه مهندسی مواد و متالورژی-دانشکده فنی-دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهریار شرفی – گروه مهندسی مواد و متالورژی-دانشکده فنی-دانشگاه شهید باهنر کرمان
صدیقه اسدی نژاد – رفسنجان، مجتمع مس سرچشمه، امورتحقیقات و مطالعات، تحقیقات پیرومتال

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی تاثیرات شرایط سرویس بر تغییرات ریزساختار و خواص مکانیکی صفح ههای ساخته شده از فولاد زنگ نزن آستنیتیAISI 310S)و فریتیAISI430 مطالعات میکروسکوپی نوری، الکترونی روبشیSEM) آزمایش های خواص مکانیکی شامل کشش سرد ،کشش گرم و ضربه انجام شد. نتایج به دستآمده و مقایسه آنها با نمونه کار نکرده از همین آلیاژها حاکی از تغییرات گسترده ریزساختاری شامل تشکیل رسوبات کاربیدهای مرزدانه ای و درون دان های و لای ههای اکسیدی در نمونه کارکرده است. همچنین بررسی های بیشتر نشان م یدهد که تخریببیشتر در صفحات فولادی ۴۳۰AISI و در یک ناحیه رخ م یدهد. ناحیه ای که صفحه به دیواره خارجی لوله استوان های مرکزی که وظیفه مکش گردوغبار را بر عهده دارد متصل میشود. این تخریبها با پیشنهاد را هح لهایی بهمنظور جلوگیری از شکس تهای مشابه در تجهیزات جدید رفع شد.