سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم برمکی – باشگاه پژوهشگران جوان، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ایر
ابراهیم پذیرا – هیأت علمی )استاد( دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و مدیرگروه تخصصی خاکشنا
لیدا عیسی زاده – باشگاه پژوهشگران جوان، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ای
رضا سراج امانی – باشگاه پژوهشگران جوان، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ایر

چکیده:

روند رو به تزاید میزان فرسایش در حوزههای آبخیز کشور در اشکال مختلف، برآورد و تعیین مقدار فرسایش و نیز علل افزایش و تشدید آن را در حوزهها ضروری ساخته است. مشخص نمودن درجه فرسایشپذیری در حوزه و نمایشآن به صورت نقشه در محیط GIS ، در مدیریت بهینه از منابع آب و خاک در حوزه موثر میباشد. در این تحقیق که در حوزه آبخیز خیاوچای در استان اردبیل به انجام رسیده، پارامترهای کاربری اراضی و تراکم آبراهه مورد بررسی قرارگرفت و نقشه مربوط به این عوامل در دو مقطع زمانی قدیم ) ۱۳۴۱ ( با استفاده از عکسهای هوایی و مقطع زمانی جدید ۱۳۳۱ ( با استفاده از تصاویر ماهوارهای تهیه شده و درصد اراضی تحت تاثیر هر کدام از پارامترهای فوق مورد مقایسه ( قرار گرفت. سپس با استفاده از مدل EPM میزان فرسایش ویژه در دو مقطع ذکر شده برآورد گردیده و نقشههای فرسایش ویژه در محیط GIS تهیه شدند. نتایج نشاندهنده افزایش ۲۵۲ درصدی اراضی کشاورزی و ۵۲ درصدی اراضی مسکونی و نیز افزایش تراکم آبراهه از۲/۹۶ کیلومتر در هر کیلومتر مربع به ۴/۱۵۸ کیلومتر در هر کیلومتر مربع در حوزه مورد مطالعه در طی حدود سی و نه سال می باشد