سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم اسدی پور – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
محمدرضا حاج سیدهادی – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

به منظور مطالعه اثر کود زیستی ورمی کمپوست و تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد وخصوصیات کیفی ایجادماش در شرایط اقلیمی خرم آباد آزمایشی در بهار ۱۸۳۱ به صورت فاکتوریل با اسیتیاده از فاکتورهای کیود ورمی کمپوست در چهارسطح صفرو۵و۱۰و۱۵ تن درهکتار و فاصله کاشت درسه سطح ۶و۱۲و۱۸ سانتیمتر بین بوته روی ردیف درقالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطیه سراب چنگائی خرم آباد با طول جغرافیایی ۸۳ درجه و ۱۳ درجه شیرقی،عرض ۸۸ درجه و ۸۲ دقیقه شمالی و ارتیاع ۱۱۱۵ متر از سطح دریا به اجرا درآمد.مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ایدانکن در سطح احتمال پنج در صد انجام شد.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، اثرات ساده فاکتور ورمیی کمپوسیت و تراکم کاشت بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. ولی اثر متقابل آنها از لحاظ آمار ی معنی دارنبود همچنین اثرات ساده و متقابل فاکتور ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر غلظت پتاسیم دانه از لحاظ آمیاری معنی دار نشانداد.اثر ساده فاکتور ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر غلظت فسیر در دانه معنی دار نشد ولی اثر متقابل آنها در سطح احتمال پنج درصد معنی دار نشان داد. غلظت نیتروژن و پروتئین دانه تحت تاثیر اثر ساده فاکتور ورمی کمپوست در سطح احتمال یک درصدمعنی دار شد و تحت تأثیر اثر ساده تراکم کاشت و اثر متقابل دو فاکتور ورمی کمپوست و تراکم کاشت واقع نشد.