سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

چکیده:

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کود زیستی ورمی کمپوست و کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل بر روی خصوصیات ریشه و عملکرد دانه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۹۰-۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان خرم آباد اجرا شد . تیمارها شامل کود زیستی ورمی کمپوست در ۸ سطح ۰و۱۵و۳۰ تن در هکتار ( و کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل در ۴ سطح ۰و۷۵و۱۵۰و۲۲۵کیلوگرم در هکتار ( بود . استفاده از کود زیستی ورمی کمپوست تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه ، طول ریشه اصلی ، وزن خشک ریشه ها و طول کل ریشه ها داشت