سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

میثم پورهادی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی(گیاهان دارویی) عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک بر تغییرات عملکرد کمی و کیفی گیاه نعناع فلفلی در قالب طرح بلوک های کامل ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی گروه پژوهشی کشت و توسعه پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد – تصادفی در ۳ تکرار و ۹ تیمار در سال زراعی ۸۷ دانشگاهی واقع در هلجرد کرج اجرا شد. شاهد بدون کود، کود زیستی نیتروپلاس ( ۴ کیلو گرم در هکتار) ، کود زیستی نیتروپلاس ( ۸ کیلوگرم در هکتار )، کود زیستی نیتروکسین ( ۴ کیلوگرم در هکتار )، کود زیستی نیتروکسین ( ۸ کیلوگرم در هکتار ) ، کود زیستی بیو سولفور ( ۴ کیلوگرم در هکتار )، کود زیستی بیو سولفور ( ۸ کیلوگرم در هکتار )، کود شیمیایی اوره ( ۷۵ کیلوگرم در هکتار )، کود شیمیایی اوره ( ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار ).تیمارهای کودی در دو نوبت به صورت سرک و به مقدار یکسان مصرف شدند. نوبت اول اواخر اسفند ۱۳۸۷ در ابتدای شروع رشد مجدد ۱۳۸۸ و بار دوم /۴/ نعناع و نوبت دوم پس از برداشت اول با توجه به تیمارهای مربوطه اعمال گردید. واحدهای آزمایشی در دو نوبت (بار اول ۱۵ ۱۳۸۸/۷/۱ ) برداشت شدند. گیاهان برداشت شده در هر مرحله در سایه خشک و سپس برگهای آنها از ساقه جدا شدند.صفات مورد ارزیابی عبارت بودند از: طول برگ، عرض برگ، وزن تر برگ در هکتار، وزن خشک برگ در هکتار، وزن تر برگ در ساقه و درصد اسانس. نتایج نشان داد تحت تأثیر تیمارهای کودی قرار گرفت. در مجموع بیشترین میزان اسانس (P <0/ که میزان اسانس در ماده خشک (درصد) به طور معنی داری ( ۰۱ ۲%) حاصل شد. کمترین میزان اسانس در تیمار / ۸ نیتروکسین( ۸۵ kg/ha 3/00 %) اوره و ) ۷۵kg/ha 3/00 %) و ) ۱۰۰kg/ha در تیمارهای کودی ۲%) مشاهده شد. / شاهد (عدم مصرف کود) (