سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین عزیزپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
مهدی شرفا – دانشیارگروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
محسن فرحبخش – استادیارگروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران

چکیده:

بمنظور مطالعه ی تاثیر برخی از کودهای آلی (شامل ورمی کمپوست، کودمرغی و کاه گندم) در انتقال و جذب عناصر سنگین کادمیوم و روی بوسیله ی جو آزمایشی در شرایط گلخانه ای انجام گرفت. نتایج نشان دادند که با افزایش سطح کود مصرفی عملکرد گیاه افزایش یافته و جذب عناصر کادمیوم و روی بوسیله ی گیاه کاهش داشته است. استثناءً در تیمار مقدار بالای مصرف کود مرغی در خاک آلوده به روی بدلیل شوری خاک کاهش چشمگیری در عملکرد جو مشاهده گردید. کودهای مذکور همچنین با جذب و نگهداری این عناصر در خاک نقش مهمی در کاهش جذب عناصر توسط گیاه و انتقال آنها در پروفیل خاک داشته اند