سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی رشتبری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
حسینعلی علیخانی – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
سما کمال پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از کودهای زیستی کلید امنیت غذای ی ، سلامت محیط زیست و حاصلخیزی بحساب می آید. در این پژوهش، تاثیر دو نوع کود زیستی، ورمی کمپوست و کمپوست زباله شهری در دو سطح دو و چهار درصد و در سه سطح تنش خشکی بر روی ارتفاع گیاه، سطح برگ و قطر ساقه کلزا بررسی شد. اختلافات مقادیر میانگین ارتفاع و قطر ساقه بین تیمارهای ورمی کمپوست و کمپوست زباله شهری در سطح چهار درصد با سایر تیمارها معنی دار بود. سطح برگ در تیمار چهار درصد ورمی کمپوست دارای عملکرد بالایی بود و با سایر تیمار ها اختلاف معنی داری داشت. در مجموع ورمی کمپوست در سطح چهار درصد در هر سه سطح تنش خشکی، عملکرد بهتری داشت که می تواند به وجود مواد محرک رشد و تنظیم کننده رشد در ورمی کمپوست نسبت داده شود.